График за контролни и класни работи

ГРАФИК

за провеждане на контролни и класни работи през първи учебен срок на 2018/2019 година

 

VА клас

VБ клас

Аклас

Б клас

VІІ Аклас

VІІ Б клас

септем-ври

25.09- ЧП

26.09-Мат.

26.09.Геогр.

28.09-Истор.

25.09- ЧП

26.09-Геогр.

27.09-Истор.

28.09- Мат.

21.09- ЧП

22.09- БЕЛ

26.09-Геогр.

28.09- ИТ

28.09.-Истор.

20.09- ЧП

22.09- БЕЛ

25.09- ИТ

26.09-Геогр.

27.09-Истор.

20.09.-БЗО

21.09- Физика

25.09- ИТ

26.09-Геогр.

27.09- БЕЛ

28.09- Мат.

20.09.-БЗО

21.09- Физика

26.09-Геогр.

27.09- БЕЛ

27.09- ИТ

28.09- Мат

октомв-

ри

01.10- ИТ

22.10-Геогр.

24.10-Мат.

25.10-Истор.

01.10- ИТ

22.10-Геогр. 25.10-Истор.

26.10- Мат.

04.10- Мат.

17.10-Геогр.

29.10-Истор.

04.10- Мат.

17.10-Геогр.

26.10-Истор.

01.10-Истор.

05.10-ХООС

17.10-Геогр.

23.10- Физика

24.10-Мат.

31.10.-БЗО

01.10-Истор.

05.10-ХООС

17.10-Геогр.

23.10- Физика

24.10-Мат.

31.10.-БЗО

ноември

12.11- БЕЛ

19.11-Геогр.

22.11-Истор.

28.11-Мат.

12.11- БЕЛ

19.11-Геогр.

22.11-Истор.

30.11- Мат.

06.11- БЕЛ

16.09- ЧП

21.11-Геогр.

23.11-Истор.

06.11- БЕЛ

15.09- ЧП

21.11-Геогр.

23.11-Истор.

21.11-Геогр.

22.11-Истор.

26.11- БЕЛ

28.11-Мат.

21.11-Геогр.

22.11-Истор.

26.11- БЕЛ

28.11-Мат.

декемв-

ри

03.12-Геогр.

11.12- БЕЛ

20.12 –Мат-Кл.р.

03.12-Геогр.

11.12- БЕЛ

03.12-Истор.

11.12- БЕЛ-Кл.р.

17.12- Мат.

03.12.-Истор.

11.12- БЕЛ- Кл.р.

17.12- Мат.

03.12.-Истор.

14.12- БЕЛ

03.12.-Истор.

14.12- БЕЛ

януари

08.01- ЧП

09.01- БЕЛ- Кл.р.

04.01- Мат- Кл.р.

08.01- ЧП

09.01- БЕЛ-Кл.р.

08.01- БЕЛ

23.01- Мат- Кл.р.

25.01- ЧП

08.01- БЕЛ

23.01- Мат- Кл.р.

24.01- ЧП

07.01- БЕЛ-Кл.р.

09.01-Мат-Кл.р.

18. 01-ХООС

07.01- БЕЛ-Кл.р.

09.01- Мат-Кл.р.

18. 01-ХООС

 

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button